CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

Tuesday, May 5, 2009

Phrases in JapaneseIn the street

Thank you: Arigato
Thank you very much: Arigato gozaimasu
You're welcome: Douitashimashite
Please: Douzo
Excuse me: sumimasen, shitsurei shimasu
Good morning: O hayou gozaimasu
Good afternoon: Kon-nichiwa
Good evening: Konbanwa
Good night: Oyasuminasai

I do not understand: Wakarimasen
What time is it?: Nanji desuka.
How do you say this in [English]?: Kore wa [nihongo] de nan to iimasuka?
Do you speak ...?: Anata wa ...go wo hanasemasuka

English: Eigo
French: Furansugo
German: Doitsugo
Spanish: Supeingo
Chinese: Chuugokugo

Introducing yourselfHello: Kon-nichiwa
Goodbye: Sayounara
What is your name?: Anata no namae wa nan to iimasu ka?
Nice to meet you: O-ai dekite ureshii desu.
How are you?: O-genki desu ka
Shopping
How much does this cost?: Korewa ikura desuka.
What is this?: korewa nan desuka.
I'll buy it: Sore wo kaimasu.
I would like to buy...: Sore wo kaitai nodesu.
Do you have ...?: ... wa arimasuka.
Do you accept credit cards?: Kurejiti to kahdo de kaemasuka.
Travels & directions
Where is ...?: ... wa doko desuka.
How much is the fare?: Unchin wa ikura desuka.
One ticket to ..., please: Kippu wo ichimai onegaishimasu.
Where are you going?: Dokoe ikimasuka.
Where do you live?: Dokoni sunde imasuka.
Are there any vacancies for tonight?: Aita heyaga arimasuka.furusato no masuri

0 comments: